Els últims anys hem aconseguit modificar positivament la història natural de l’Esclerosi Múltiple i des del Cemcat estem decidits a continuar amb la nostra contribució internacional.

Són paraules del Dr. Xavier Montalban, director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat). “Hem de donar una resposta integral a la malaltia. Aquesta és la filosofia amb la qual va néixer i continua treballant el Cemcat: el pacient, en un mateix centre, pot ser diagnosticat i tractat, fer neurorehabilitació i també participar en recerca en cas que ho desitgi”.

La missió del Cemcat

L’objectiu central del Cemcat és la provisió d’assistència sanitària a les persones amb malalties neuroimmunològiques, especialment esclerosi múltiple, per millorar el seu estat de salut i aconseguir el màxim nivell de qualitat de vida.

Montalban es refereix en aquest sentit a “l’alt nivell de la recerca realitzada al centre” i a “la contribució del Cemcat a la definició dels criteris diagnòstics i de protocols de tractament en el marc d’una assistència centrada en el pacient”.

Els objectius de recerca i docència s’aglutinen en torn a l’assistència, amb una trajectòria de més de vint anys de funcionament. Assistència, docència i recerca es potencien entre sí. Tot això contribueix a la millora contínua i fa que els professionals es puguin actualitzar i implementar els coneixements cap a la vessant assistencial.

Una aliança estratègica

El Cemcat és el resultat d’una aliança entre el Departament de Salut de la Generalitat, l’Institut Català de la Salut (ICS) -a través de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron-, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). Coneix la nostra història.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) catalitza en el Cemcat l’atenció al pacient amb esclerosi múltiple, convertint-se en un hospital capdavanter en el diagnòstic i tractament de l’EM. Recentment s’ha creat el Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari, que inclou el Cemcat com a centre d’excel·lència.

Centre referent en EM

El Cemcat està acreditat com a servei de referència estatal per al procés assistencial en esclerosi múltiple en l’àmbit del programa CSUR (Centros, Unidades y Servicios de Referencia) del Ministerio de Sanidad.

El Cemcat forma part de:

 • La Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM)
  És una xarxa temàtica de l’Instituto de Salud Carlos III que investiga sobre les causes i els nous tractaments per a l’esclerosi múltiple. Aquesta xarxa desenvolupa un programa cooperatiu entre els grups d’investigació amb l’objectiu de millorar les teràpies i la qualitat de vida dels afectats.

 • L'organització ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)

  És l'organització professional més gran del món dedicada a la comprensió i el tractament de l'esclerosi múltiple.

 • L’associació RIMS (European network for the best practice and research in MS rehabilitation)

  Aquesta associació representa professionals de la salut, investigadors i organitzacions de pacients amb l’objectiu de posar de relleu la importància de la rehabilitació en EM.

 • El grup d’investigadors europeu MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in MS)

  Xarxa europea d’acadèmics que comparteixen un interès comú en l’estudi de l’esclerosi múltiple utilitzant tècniques d’imatge per ressonància magnètica. Des de 1990 aquest grup ha realitzat una contribució cabdal a l’hora de definir el rol de les tècniques d’imatge per ressonància magnètica en el diagnòstic i la monitorització de tractaments en EM. 

 • Grups d'estudi com l'International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group, una xarxa global amb la visió d'optimitzar l'assistència, la formació i la investigació en esclerosi múltiple pediàtrica i altres malalies desmielinitzants que afecten al sistema nerviós central.


El Cemcat va organitzar el Congrés europeu d’esclerosi múltiple ECTRIMS l’any 2015 a Barcelona i coorganitza el Congrés europeu de rehabilitació en esclerosi múltiple RIMS el 2017